research
Právní upozornění

KUNKELA Clinic s.r.o. & DENTALPOINT s.r.o.
Růžová 41, 37701 Jindřichův Hradec
T: +420 384 363 491
E: info@kunkela.com

 

Vyloučení odpovědnosti / Disclaimer

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se materiální nebo nemateriální škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě nedbale na vině.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci bez předchozího upozornění.

 

2. Odkazy a obrázky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na webové stránky třetích stran („hypertextové odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost, pouze pokud autor věděl o obsahu a pokud by to bylo technicky možné a rozumné, aby se zabránilo použití v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference zadané na vlastní webové stránce autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, e-mailových konferencích a všech ostatních formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. . Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránky, na kterou se odkazovalo, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné publikace prostřednictvím odkazů.

 

3. Autorské právo a právo ochranných známek

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které vytvořil sám, nebo používat grafiku, zvuk dokumenty, videosekvence a texty bez nároku na licenci.

Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran, by neměl být učiněn jednoduše proto, že jsou zmíněny!

Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakákoli duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

 

4. Ochrana osobních údajů

Pokud je na webu možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), zadávání těchto údajů probíhá dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a přiměřené - bez specifikace těchto údajů nebo podle specifikace anonymizovaných údajů nebo aliasu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

 

5. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.

 

Ochrana dat

Ochrana a bezpečnost osobních údajů je pro nás vysokou prioritou. Proto důsledně dodržujeme pravidla Zákonu č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů v souladu s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.